АНТИЧНО НАСЛЕДСТВО АД

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

В стремежа към усъвършенстване на дейността, ръководството на "Антично наследство" АД е разработило и внедрило интегрирана система за управление. Интегрираната система свързва в едно три основни аспекта на дейността ни - качество на извършваните дейности, минимални въздействия върху околната среда и осигуряване на здраве и безопасност при работа. Политиката е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, предотвратяване замърсяването на околната среда,предотвратяване на наранявания и заболявания, ефикасност в осигуряване на здравето и безопасността при работа и непрекъснатото подобряване на системата за управление. Главната ни цел е да опазим автентичността и целостта на културните ценности и да осигурим пълна и детайлна документация за тях.

Усилията на ръководството са насочени към:

  • Управление на цялостната дейност и поставяне на разумни, постижими и икономически обезпечени цели и задачи по околната среда и здравето и безопасността при работа и качеството на дейностите.
  • Все по-добро удовлетворяване нуждите и очакванията на заинтересованите страни и постигане на съответствие с всички приложими национални, международни и други изисквания при извършване на реставрационни и консервационни дейности.
  • Осигуряване на компетентни реставратори, археолози и консултанти.
  • Стрмеж към подобряване на екологичното състояние около обектите след приключване на археологическите дейности.
  • Намаляване въздействието върху околната среда чрез подходящи действия по третиране на отпадъците.
  • Избор на висококвалифицицрани подизпълнители и на доставчици, които да осигуряват качествени услуги с минимално въздействие върху околната среда и здравето на работещите.
  • Ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността.
  • Намаляване до минимум рисковете за персонала и другите заинтересовани страни;
  • Постигане на целите по предотвратяване на замърсяването на околната среда и за предотвратяване на наранявания и заболявания.
  • Непрекъснато подобряване на интегрираната система за управление чрез предприемане на адекватни коригиращи и превантивни действия.

20 април 2012 г.

Кирил Христосков
изпълнителен директор